Đánh giá
Sơ lược

"100 đồng, phí vất vả, đi cẩn thận không tiễn" Đường đường là đế thiếu, vậy mà lại bị con nhóc kia coi là giải dược! "Đã chiếm tiện nghi của bổn thiếu gia, còn muốn chạy? Ai cho em dũng khí đó!"

Xem thêm

Các chương

Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch